Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, GandakiOffice Telephone Number Changed

<p>श्री सम्वन्धीत सवैको लागि&nbsp;</p> <p>प्रस्तुत विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन प्रणालीलाई फाइबर प्रणालीमा रुपान्तरण गरे पश्चात यस कार्यालयको फोन नं. तपसिल बमोजिम परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; तपसिल ः&nbsp;<br /> १. ०६१&ndash;४५३४०७<br /> २. ०६१&ndash;४५५३१२<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

© 2024 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Maintained by Config Nepal.