Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of Forests and Soil Conservation
Basin Management Center, Gandaki


राम सिंह थापा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत थप जानकारी
अमर अधिकारी सुचना अधिकारी ९८५६०६३४०५ थप जानकारी

Office Telephone Number Changed

<p>श्री सम्वन्धीत सवैको लागि&nbsp;</p> <p>प्रस्तुत विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन प्रणालीलाई फाइबर प्रणालीमा रुपान्तरण गरे पश्चात यस कार्यालयको फोन नं. तपसिल बमोजिम परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; तपसिल ः&nbsp;<br /> १. ०६१&ndash;४५३४०७<br /> २. ०६१&ndash;४५५३१२<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

© 2021 All Right Reserved Basin Management Center, Gandaki

Development by